1. Glosari

 1. App o l’aplicació: es refereix a SMOU.
 2. Serveis de Mobilitat de BSM: indiquen els serveis associats al transport de persones accessibles des de l’aplicació SMOU, que són prestats per Barcelona de Serveis Municipals, SA. Aquests serveis són: ApparkB, Aparcaments BSM, Endolla Barcelona.
 3. Serveis de Mobilitat de tercers: indiquen els serveis associats al transport de persones que són accessibles des de l’aplicació SMOU, que són prestats per altres proveïdors de serveis de mobilitat.

 

2. Condicions d’ús smou

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació mòbil anomenada SMOU (en endavant, l’”aplicació”), amb CIF A-08765919.

Seguidament es descriuen les condicions que regulen l’aplicació i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Descàrrega i instal·lació de l’aplicació
 2. Registre a l’aplicació
  a) Alta a l’aplicació
  b) Ús dels serveis de mobilitat de BSM
  c) Ús dels serveis de mobilitat de tercers
 3. Ús de l’Aplicació
 4. Preus i Tarifes
  a) Aplicació smou
  b) Serveis de mobilitat de BSM
  c) Serveis de mobilitat de tercers
 5. Suspensió
 6. Localització
 7. Drets de propietat intel·lectual
 8. Actualització i modificació de les condicions d’ús
 9. Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

2.1 Descàrrega i instal·lació de l’aplicació

 • L’aplicació requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no n’és responsable i revesteix de plena indemnitat. Algunes de les funcionalitats de l’aplicació no podran ser utilitzades en zones sense cobertura mòbil i/o quan no estiguin activats els serveis de dades del telèfon. En tal cas, l’usuari declara conèixer i acceptar que la utilització de l’aplicació no estarà del tot completa, al no poder-se rebre els avisos enviats al terminal o conectar-se al api proporcionat pels serveis web o a altres serveis.
 • BSM no serà responsable, en cap cas, dels problemes ocasionats per l’eliminació o desactivació de l’accés a algun dels serveis. L’ús adequat de l’aplicació pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.
 • Per descarregar i instal·lar l’aplicació SMOU i per consultar els diferents serveis de mobilitat, no és necessari registrar-se a SMOU.
 • En descarregar-se l’aplicació, la persona usuària haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat.
 • Els serveis de SMOU es dirigeixen a qualsevol persona major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació (permisos de conduir necessari pel lloguer de vehicles, document d’identitat, etc.).
 • Al descarregar-se i utilitzar l’aplicació SMOU, l’usuari manifesta i garanteix que té capacitat suficient per celebrar el present acord.
 • SMOU pot recopilar certa informació de forma automàtica, que inclou, entre altres, el tipus de dispositiu que utilitza, el ID dels seus dispositius mòbils, el sistema operatiu, el tipus de navegador d’internet que utilitza i informacions sobre l’ús que fa dels Serveis. L’aplicació recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil (veure apartat 2.6 Localització).
 • L’usuari podrà desinstal·lar l’aplicació en qualsevol moment d’acord amb el procediment previst en el sistema operatiu del seu dispositiu.

2.2 Registre a l'aplicació

2.2.1 Alta a l'aplicació

 • Per donar-se d’alta a l’aplicació Smou com a persona usuària, aquesta haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, i un número de telèfon mòbil.
 • També haurà d’activar el seu Compte mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si la persona usuària no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.
 • El propietari del compte (o usuari Administrador) pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Personal, (ii) compte d’Empreses. El Compte Personal permet fer el pagament de serveis de mobilitat amb un únic usuari. El Compte d’Empreses permet que diversos usuaris alhora puguin pagar serveis de mobilitat amb càrrec a una mateixa targeta bancària.
 • L’Usuari Administrador d’un Compte d’Empresa és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificatives (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils que podran pagar serveis de mobilitat amb càrrec a un mateix Compte d’Empresa. L’Usuari Administrador del Compte d’Empresa podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte d’Empresa, subjecte al procediment que es preveu a continuació:
 • L’Usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta a l’aplicació facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

2.2.2 Ús dels serveis de mobilitat de BSM

 • Per poder fer ús dels serveis de mobilitat, caldrà activar-los individualment i en cadascun dels casos, es demanaran les dades necessàries per a poder activar el servei (en el cas que no es disposin).
 • En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de vehicle, l’usuari haurà de facilitar la matrícula del vehicle que vulgui registrar.
 • En els casos dels serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de pagament, l’usuari haurà de proporcionar una targeta bancària, que es validarà a temps real. Per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, es seguirà un procediment segur de verificació que permetrà identificar-la (número, nom, venciment, CVV).
 • L’aplicació admet una única targeta bancària enregistrada per Compte (tant si és Personal com Empresa), de la qual en sigui titular autoritzat una persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...)
 • El propietari del Compte podrà modificar la targeta bancària enregistrada quan ho estimi convenient, mitjançant la pròpia aplicació o bé a través de la seva zona d’usuari de la pàgina web www.smou.cat. Cada cop que es registri un canvi, BSM iniciarà el procés de verificació establert en els punts anteriors. 
 • El propietari del compte s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu compte.
 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, la persona propietària haurà de notificar amb immediatesa la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament de l’aplicació pugui realitzar nous càrrecs a la targeta que hagi estat perduda o robada, i degudament notificada.

2.2.3 Ús dels serveis de mobilitat de tercers 

 • L’aplicació SMOU inclou continguts o serveis proporcionats per tercers i/o enllaços a serveis, llocs web o recursos de tercers.
 • B:SM no és responsable de la disponibilitat, funcionalitat, precisió, adhesió a polítiques de tercers o la legalitat dels mateixos. L’usuari és l’únic responsable i assumeix tots els riscos derivats de l’ús de tals llocs web, serveis o recursos de tercers.
 • Amb aquests proveïdors de serveis de mobilitat de tercers s’ha establert un marc de col·laboració amb B:SM.

2.3 Ús de l’Aplicació

 • L’aplicació smou és operativa sense iniciar sessió, però amb funcionalitats limitades.
 • Les funcionalitats disponibles sense iniciar sessió són: visualització de la ubicació dels diferents serveis de mobilitat (POIS), així com informació d’aquests; navegació pel mapa; previsió de places lliures d’estacionament regulat; visualització dels serveis que ofereix l’app.
 • Les funcionalitats  que requereixen haver iniciat sessió són: activació dels serveis (per exemple: apparkB, Aparcaments BSM, etc) i utilització d’aquests (per exemple, inici d’estacionament a través del servei apparkB), gestió de vehicles, notificacions, etc. 

2.4 Preus i Tarifes

2.4.1 Aplicació smou

 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

2.4.2 Serveis de mobilitat de BSM

 • La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat de BSM a través de SMOU està subjecte al pagament a BSM dels serveis contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat de BSM es publiquen de forma clara a l’aplicació SMOU.

2.4.3 Serveis de mobilitat de tercers

 • La contractació per part de l’usuari dels serveis de mobilitat de tercers a través de SMOU està subjecte al pagament al proveïdor del servei de les corresponents tarifes dels serveis de mobilitat contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat es publiquen de forma clara a l’aplicació SMOU segons les indicadors dels diferents Proveïdors.
 • Quan l’usuari contracti amb algun proveïdor algun dels serveis de mobilitat de tercers, haurà de facilitar al Proveïdor d’aquest servei de mobilitat les seves dades de pagament (targeta de crèdit). Smou no tindrà accés a les dades de pagament de l’usuari.

2.5 Suspensió

 • L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació, o el falsejament de les dades podrà donar lloc al bloqueig, temporal o definitiu, de la utilització de l’aplicació.

2.6 Localització

 • L’usuari accepta que l’aplicació SMOU recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil, i necessitarà que el seu dispositiu mòbil es trobi encès, activat i amb cobertura, per al seu funcionament.
 • Les dades de localització seran tractades per BSM de forma anònima amb la finalitat de millorar els seus serveis o per fins relacionats amb la mobilitat.
 • L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment de l’activació del servei de localització mitjançant l’opció corresponent del seu dispositiu.
 • En el cas de revocar el consentiment de l’activació del servei de localització, la utilització de l’aplicació serà incompleta, ja que alguns serveis no estaran en funcionament.

2.7 Drets de propietat intel·lectual

 • L’SMOU i el contingut dels serveis, inclosos els serveis prestats a excepció dels de tercers, pertanyen a Barcelona de Serveis Municipals, SA (en endavant BSM), amb CIF A-08765919 i domicili social a Barcelona, C/ Calàbria 66, 08015 Bareclona, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 34702, foli 138, full B-108.458. És una empresa pública participada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona que té per objecte la gestió de diversos serveis a la mobilitat. BSM és propietari del domini smou.cat, allotjat a la URL www.smou.cat.

2.8 Actualització i modificació de les condicions d’ús

 • B:SM es reserva la possiblitat de revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el servei, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’indiqui el contrari.

2.9 Procediment per suggerències, consultes i reclamacions

 • Per qualsevol suggermiment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a www.smou.cat.

 

3. Condicions d’ús específiques de cada servei de mobilitat

Els serveis de SMOU es dirigeixen a qualsevol persona major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació (permisos de conduir necessari pel lloguer de vehicles, document d’identitat, etc.).

 • Condicions d’ús servei Apparkb
 • Condicions d’ús servei Aparcaments BSM
 • Condicions d’ús servei de tercers

3.1 Condicions d’ús Servei Apparkb

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), es el proveïdor del Servei apparkB per al pagament de l’estacionament a l’area de Barcelona (en endavant, el “Servei”).
Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei de pagament amb Mòbil de l’area de Barcelona i que s’estructuren en els següents punts:

 1. Accés al servei
 2. Activació del servei
 3. Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament
 4. Preus i Tarifes
 5. Condicions d’estacionament del Servei
 6. Condicions d'anul·lació de denúncia de Tiquet digital
 7. Condicions de pagament

3.1.1 Accés al servei

 • El Servei és equivalent als parquímetres, basat en telèfons mòbils intel·ligents que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari realitzar el pagament de les tarifes d’estacionament del vehicle en les àrees habilitades de la ciutat de Barcelona només pel temps efectiu d’estacionament mitjançant el denominat Mètode Start & Stop i sense necessitat de desplaçar-se per pagar físicament als parquímetres i sense haver d’imprimir un tiquet en paper.
 • Al tractar-se d’un sistema de pagament equivalent a l’actual, l’usuari del Servei pot optar per utilitzar el parquímetre o bé l’aplicació mòbil de l’Àrea en cada estacionament, les condicions de l’estacionament sÓn les mateixes per ambdós casos.
 • El Servei requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.
 • Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta a l’aplicació. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat de l’aplicació.

3.1.2 Activació del servei

 • Per poder fer ús del servei apparkB, caldrà estar registrat a smou i, posteriorment, activar el servei apparkB. Per a poder activar el servei, es demanaran les dades necessàries (en el cas que no es disposin): dades de vehicle (l’usuari haurà de facilitar la matrícula del vehicle que vulgui registrar) i dades de pagament (l’usuari haurà de proporcionar una targeta bancària).
 • Si el Compte és de tipus Personal, permet fer el pagament d’estacionaments amb un únic vehicle alhora. Si el Compte és de tipus Empresa, permet que diversos usuaris alhora puguin pagar estacionaments amb càrrec a un mateix Compte. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.

3.1.3 Ús de l’Aplicació Mòbil. Estacionament.

 • Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descarregar i configurar l’Aplicació Mòbil en un telèfon intel·ligent compatible, iniciar sessió amb les seves Dades d’Accés de l’Aplicació Mòbil (vàlid i actiu d’un compte vigent), i activar el servei apparkB.
 • L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant l’Aplicació Mòbil.
 • Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, d’insuficient bateria, etc).
 • Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) mitjançant l’aplicació mòbil són iguals als que s’obtenen en el parquímetre, essent el comprovant l’ start/stop. No obstant, B:SM es reserva la possibilitat de sol·licitar en el futur una identificació visible en el vehicle, en aquest cas l’usuari es compromet a obtenir aquest distintiu i posar-lo en el lloc que s’indicarà a l’efecte.
 • L’Usuari del Servei només pot obtenir i pagar tiquets digitals vàlids per estacionar en places blaves o en places verdes com a forans (no residents), així com altres places d’estacionament regulat que hi pugui haver a la ciutat. No obstant, B:SM es reserva l’opció d’ampliar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament digital accessibles mitjançant l’aplicació, en aquest cas BSM notificarà als usuaris el nou àmbit d’aplicació.
 • El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions de Star/Stop.

3.1.4 Preus i Tarifes

 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’Aplicació és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb l’aplicaci. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.
 • L’Usuari Administrador satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona per a cada zona de l’Àrea, en funció del temps d’ús efectiu de la plaça.

3.1.5 Condicions d’estacionament del Servei

 • Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari s’haurà de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. Al moment d’iniciar el servei d’estacionament l’aplicació farà ús del localitzador GPS, si aquest està desactivat l’usuari no podrà iniciar l’operació. Després haurà d’indicar el tipus de plaça i el vehicle.
 • El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment d’arribada, com el moment de sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació. Per tant, en el moment de l’operació stop, també, haurà de tenir activat el localitzador GPS.
 • Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.
 • Tot i que l’aplicació facilitarà i assistirà l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament del tram, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.
 • Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiquin podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent. El Tiquet digital equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.
 • El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb els tiquets obtinguts als parquímetres.
 • BSM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple, poden ser per restriccions del compte, per condicions d’estacionament, per condicions de pagament, per fora de servei.
 • L’acceptació de la petició d’estacionament estarà subjecte a la pre-autorització bancària per un import equivalent al temps màxim de la utilització de la plaça sol·licitada en relació a la tarifa i límit horari corresponent. En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà a l’usuari.
 • L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.
 • La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a B:SM, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.
 • En el mode start/stop, per aturar el temps de l’estacionament en curs, l’Usuari s’ha de situar al costat de la plaça on hi té el vehicle i amb l’aplicació ha d’enviar una petició de fi d’estacionament de l’operació en curs.
 • L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil de l’Àrea, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.
 • BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).
 • Si l’Usuari no notifiqués la fi d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim permès i es cobrarà el corresponent import al Compte Personal o d’Empresa al que pertany l’Usuari.
 • L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.
 • L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació de pagament per mòbil o el falsejament de les dades podrà donar lloc a un bloqueig provisional de la utilització de l’aplicació.
 • En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar-ho al seu operador de telefonia i podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.

3.1.6 Condicions d'anul·lació de denúncia de Tiquet digital

 • B:SM ofereix a l’Usuari del Servei, en cas de que aquest es trobés una denúncia al seu vehicle i considerés que es compleixen les condiciones i els terminis legalment vigents per poder anul·lar-la, un sistema per pagar l’anul·lació de la denúncia dels seus Tiquets digitals a través de l’Aplicació.
 • Un Usuari Administrador podrà configurar si un Usuari Mòbil del seu compte pot o no anular denúncies amb càrrec al compte en qüestió.
 • L’Aplicació permet anul·lar denúncies relacionades amb tiquets digitals i també tiquets físics.
 • Addicionalment, i en qualsevol circumstància, l’Usuari del Servei també podrà dirigir-se a un parquímetre per pagar i anul·lar una denúncia relacionada amb un estacionament realitzat mitjançant el Servei.
 • D’acord amb la legislació vigent, la persona denunciada serà el titular del vehicle i no pas l’Usuari del Servei que hagués estacionat el vehicle utilitzant l’Aplicació.

3.1.7 Condicions de pagament

 • L’Usuari Administrador haurà de realitzar els pagaments del Servei mitjançant la Targeta Bancària Enregistrada. L’Usuari Administrador haurà de pagar tots els períodes de d’estacionaments activats mitjançant Sistema Start & Stop. Després de rebre una Petició d’Estacionament, B:SM realitzarà càrrecs en la seva Targeta Bancària Enregistrada.
 • El Servei només admet una única targeta de pagament per Compte Personal o d’Empresa, propietat d’una certa persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...).
 • En el procés d’alta del Servei, per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, es seguirà un procediment segur que permeti identificar-la (número, nom, venciment, etc.)
 • L’Usuari Administrador podrà modificar la targeta de pagament de Compte realitzant un procés de compra per Internet equivalent al realitzat durant el procés de registre i es podrà fer a través del Lloc Web del smou i app.
 • La modificació de la targeta associada al Compte requereix que no hi hagi operacions d’estacionament obertes o pendents de cobrar.
 • El Propietari del Compte s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu Compte.
 • L’Usuari Administrador podrà consultar informació detallada de tots els estacionaments pagats amb el seu propi Compte i també la facturació dels estacionaments i dels possibles serveis de l’AREA seleccionant diversos criteris de selecció i ordenació: períodes, vehicles, mòbils.
 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, el seu propietari haurà de notificar amb immediatesa la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament del Servei pugui realitzar nous càrrecs a la targeta que ha estat perduda o robada.

3.2 Condicions d’ús serveis de tercers

 • L’aplicació SMOU inclou continguts o serveis proporcionats per tercers i/o enllaços a serveis, llocs web o recursos de tercers.
 • Per poder contractar els serveis de tercers (serveis de mobilitat que ofereixen els diferents proveïdors, és necessari registrar-se en aquests per separat. Smou facilita l’accés al registre dels diferents proveïdors disponibles a través de l’app, conduint a l’usuari a la pròpia aplicació del proveïdor.
 • B:SM no assumeix cap responsabilitat per la provisió dels serveis de mobilitat prestats pels diferents proveïdors, així com tampoc per les eventuals incidències dels mateixos. Els proveïdors són els responsables de gestionar i resoldre les eventuals incidències, consultes, queixes, etc relatives als seus propis serveis. 
 • B:SM no és responsable de la disponibilitat, funcionalitat, precisió, adhesió a polítiques de tercers o la legalitat dels mateixos. L’usuari és l’únic responsable i assumeix tots els riscos derivats de l’ús de tals llocs web, serveis o recursos de tercers.
 • L’usuari és el responsable d’acceptar les condicions d’ús pròpies de cadascun dels serveis de tercers que vulgui utilitzar.
 • Amb aquests proveïdors de serveis de mobilitat de tercers s’ha establert un marc de col·laboració amb B:SM.